Quantcast

Wtorek, 27 października 2020. Imieniny Iwony, Noemi, Szymona

REGULAMIN KONKURSU „WYGRAJ BILET NA KONCERT”

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
§ 1
Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się konkurs „WYGRAJ BILET NA KONCERT”, zwany dalej „Konkursem”. Przedmiotem Konkursu jest wybór najoryginalniejszego tekstu, który będzie odpowiedzią na pytanie : „Wyrapuj sobie bilet na koncert PONO w Olsztynie. Zarymuj uzasadnienie, dlaczego to właśnie Ty powinieneś dostać wejściówkę”, zwanym dalej „Pytaniem Konkursowym”, na podstawie zebranych polubień. Konkurs odbywa się w profilu Orientacja.pl, w serwisie Facebook.com, http://www.facebook.com/Orientacja.
§ 2
Organizatorem Konkursu jest EDYTOR Sp. z o.o., ul. Tracka 5, 10-364 Olsztyn, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego nr 0000009446, NIP 729-198-10-28 („Organizator Konkursu”)
§ 3
Konkurs jest organizowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, na stronie http://www.facebook.com/Orientacja serwisu Facebook.com dla użytkowników tego serwisu, którzy są fanami, bądź określą się jako fani profilu Orientacja w serwisie Facebook.com do dnia 21.11.2013.

§ 4
Konkurs trwa od 14.11.2013 do 21.11.2013 r.
II. UCZESTNICY KONKURSU
§ 5
Uczestnikami Konkursu mogą być osoby pełnoletnie i niepełnoletnie, które są fanami profilu Orientacja na Facebooku i zamieszczą pod „Pytaniem konkursowym” na Facebooku krótką odpowiedź (maksymalnie 250 znaków), będącą odpowiedzią na pytanie zwane dalej "Odpowiedzią konkursową".
§ 6
Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy, ani osoby pozostające w stosunku zlecenia lub w innym stosunku prawnym, do którego stosuje się przepisy o zleceniu z Organizatorem Konkursu oraz członkowie rodzin wskazanych osób, do drugiego stopnia pokrewieństwa.
§ 7
Administratorem danych osobowych uczestników Konkursu jest Organizator. Dane osobowe przekazane Organizatorowi przez uczestników Konkursu będą przetwarzane w celu realizacji Konkursu. Dane osobowe mogą być także przetwarzane, gdy jest to niezbędne dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów administratora danych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich nie podanie uniemożliwi laureatom otrzymanie nagród.

III. ZASADY I PRZEBIEG KONKURSU
§ 8
1. Nad prawidłowym przebiegiem Konkursu i przyznaniem nagród czuwają Osoby Odpowiedzialne powołane przez Organizatora.

§ 9
1. Aby przystąpić do Konkursu należy:
mieć status fana profilu Orientacja na Facebooku
zapoznać się z Regulaminem Konkursu, który znajduje się na stronie: http://gazetaolsztynska.pl/regulaminy/821-0.html
zamieścić pod „Pytaniem konkursowym”, na profilu Orientacja na Facebook tekst (maksymalnie 250 znaków), nawiązujący do tematu Konkursu, będący „Odpowiedzią konkursową”
2. Dostęp do zamieszczania tekstów w Konkursie mają fani Orientacja.pl oraz osoby zainteresowane konkursem.
3. Zgłoszony do Konkursu tekst odpowiedzi może mieć maksymalnie 250 znaków i nie może zawierać linków, zwrotów uznanych za niecenzuralne lub w jakikolwiek sposób godzące w uczucia innych. Teksty zawierające ww. nie będą brane pod uwagę przy wyłanianiu zwycięzcy
4. Celem postawionym przed uczestnikami Konkursu jest stworzenie oryginalnej odpowiedzi na pytanie konkursowe. Sposób ujęcia tematu, stylistyka i gatunek wypowiedzi są dowolne.
6. Konkurs wygrywa odpowiedź, która zbierze najwięcej polubień
7. Warunkiem udziału w Konkursie jest zamieszczenie tekstu Odpowiedzi Konkursowej od 14.11.2013 r. od godz. 12:00 do 21.11.2013 r., do godziny 19:00
8. Każdy z uczestników Konkursu może zamieścić tylko 1 odpowiedź konkursową o maksymalnej liczbie znaków 250 .
9. Zgłaszając się do Konkursu, Uczestnik oświadcza i potwierdza, że zgłoszona przez niego odpowiedź konkursowa jest jego autorstwa oraz, że przysługują mu autorskie prawa majątkowe i osobiste do tego tekstu, w tym prawo do wysyłania go na Konkurs.
10. Organizator zastrzega, że wszelkie formy nieuczciwej rywalizacji (m.in. spamowanie na stronach serwisu Facebook oraz innych serwisów internetowych), mające na celu mataczenie w konkursie, są zabronione. Tym samym, w uzasadnionych przypadkach, gdy któryś z Uczestników dopuści się takich praktyk, Organizator ma prawo usunąć jego zgłoszenie z Konkursu.
11. Rozstrzygnięcie Konkursu (opublikowanie wyników) nastąpi 22.11.2013 r. o godzinie 12:00.
12. Imiona i nazwiska laureatów (zgodnie z danymi udostępnionymi przez uczestników serwisowi Facebook.com) zostaną opublikowane w serwisie Facebook.com na profilu Orientacja przez Osoby Odpowiedzialne powołane przez Organizatora.
13. Laureaci konkursu będą proszeni o odbiór osobisty nagrody, bądź podanie danych osobowych w celu umożliwienia odbioru biletu przy wejściu na teren koncertu.
IV. NAGRODY
§ 10
W konkursie przewidziano następujące nagrody dla laureatów, o przyznaniu których decydować będzie ilość polubień :
Bilet na koncert PONO, KAZAN, DJ 600V „To Ty jesteś wizjoner” w Olsztynie

W łącznej ilości 6 sztuk.

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 11
1. Zgłoszenie uczestnictwa w Konkursie oznacza wyrażenie przez Uczestnika Konkursu zgody na zamieszczenie niektórych danych wymienionych w § 9 (w szczególności imienia i nazwiska) we wszystkich materiałach, niezależnie od formy ich wyrażenia, mających za przedmiot propagowanie Konkursu oraz relacje z jego przebiegu na stronie www.orientacja.pl oraz http://www.facebook.com/Orientacja przez czas określony przez Organizatora Konkursu.
2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Konkursu nawet w trakcie jego trwania. Informacja o zmianach będzie umieszczona w profilu Orientacja w serwisie Facebook.com oraz na stronie internetowej www.orientacja.pl. Zmiany wchodzą w życie z dniem ich ogłoszenia na stronach internetowych.
3. Organizator nie ponosi kosztów związanych z dostarczeniem zgłoszeń konkursowych przez uczestników Konkursu.
4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne, powstałe w trakcie przesyłania zgłoszeń konkursowych i wynikające z nich opóźnienia w nadejściu zgłoszeń.
5. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminów: rozpoczęcia i zakończenia dodawania zgłoszeń konkursowych, rozpoczęcia i zakończenia głosowania oraz publikacji wyników Konkursu.
6. W przypadku naruszenia Regulaminu przez Uczestnika, Osoby Odpowiedzialne powołane przez Organizatora mogą go wykluczyć na każdym etapie Konkursu.
7. W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się przepisy kodeksu cywilnego.
8. Zasady Konkursu dostępne są na stronie: www.facebook.com/Orientacja
10. Zgłoszenie do konkursu jest równoznaczne z akceptacją warunków zapisanych w niniejszym Regulaminie.
11. Serwis www.facebook.com nie ma żadnego związku z prowadzonym konkursem i nie ponosi żadnej, związanej z nim odpowiedzialności.

Polub nas na Facebooku: