Quantcast

Czwartek, 26 listopada 2020. Imieniny Leona, Leonarda, Lesławy

REGULAMIN. Babka z klasą

2013-10-24 12:00:00 (ost. akt: 2013-10-25 12:01:13)

§1
Regulamin (zwany dalej Regulaminem) określa zasady przeprowadzenia plebiscytu (zwanego dalej Plebiscytem) na Babkę z klasą w 2013 roku.
§2
Organizatorem Plebiscytu jest „Edytor” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Olsztynie, ul. Tracka 5, 10-364 Olsztyn, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Olsztynie, VIII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000009446 o kapitale zakładowym 8 301 000 zł (zwana dalej Organizatorem).
§3
Plebiscyt trwa od 25 października 2013 r do 19 listopada 2013 r.
§4
Plebiscyt przeznaczony jest dla osób pełnoletnich i posiadających pełną zdolność do czynności prawnych.
§5
W Plebiscycie nie mogą uczestniczyć pracownicy Organizatora biorący udział w organizacji i przeprowadzaniu Plebiscytu ani członkowie ich rodzin (do II stopnia pokrewieństwa lub powinowactwa).
§6
Plebiscyt przeprowadzony zostanie w dwóch etapach:
1. W pierwszym etapie specjalnie powołana komisja wyłoni 10 kandydatek charakteryzujących się: życzliwością, pogodą ducha, wysoką kulturą osobistą, dobrym gustem i smakiem, estetyką, umiejętnością pogodzenia życia prywatnego z zawodowym z sukcesami, samorealizacją, samokrytycyzmem, skromnością i umiarkowaniem.
2. W drugim etapie na wybrane przez komisję kandydatki będzie można oddać głosy za pomocą smsów.
Tytuł Babki z klasą otrzyma osoba, która uzyska największą liczbę głosów oddanych za pomocą smsów.
§7
Głosowanie odbywa się za pomocą smsów o treści: go.bzk.x, gdzie x oznacza numer kandydatki z listy opublikowanej na łamach Gazety Olsztyńskiej.
Liczba głosów przyznana kandydatce za każdą wysłaną wiadomość SMS jest zależna od ceny wiadomości SMS, która została wysłana przez głosującego. Koszt każdej wiadomości SMS i liczba głosów, która jest przyznana za wysłanie SMSa za daną cenę wynika z poniższego zestawienia:

2 zł + VAT – 1 głos
3 zł + VAT – 3 głosy
4 zł + VAT – 5 głosy


Jedna osoba może oddać dowolną liczbę głosów.
§8
1. Głosem prawidłowo oddanym w Plebiscycie jest głos oddany za pomocą smsa w okresie od 25 października 2013 r do 19 listopada 2013 r. do godz. 23:59.
2. Smsy wysłane po upływie terminu nie będą uczestniczyły w głosowaniu.
§9
Liczenie głosów zostanie udokumentowane protokołem.
§10
Protokół powinien zawierać:
1/ datę rozpoczęcia i zakończenia czynności;
2/ ilość głosów oddanych za pomocą smsów na poszczególne kandydatki;
3/ podpisy osób wykonujących czynność.
§11.
Ogłoszenie wyników Plebiscytu odbędzie się w dniu 24 listopada 2012 r. podczas uroczystej Gali w Hotelu Krasicki w Lidzbarku Warmińskim oraz 26 listopada 2012 r. na łamach Gazety Olsztyńskiej.
§12
Nad prawidłowością przebiegu Plebiscytu, w szczególności nad liczeniem głosów czuwać będzie komisja w składzie:
1/ Beata Tokarczyk,
2/ Agnieszka Mazur,
3/ Kamila Bilko.
§13
Ewentualne reklamacje dotyczące Plebiscytu należy przesyłać wraz z uzasadnieniem na adres Organizatora z dopiskiem „Plebiscyt-reklamacja” w terminie 7 dni od dnia zakończenia Plebiscytu (o terminie złożenia reklamacji decyduje data stempla pocztowego).
§14
Reklamacje zgłoszone po upływie w/w terminu nie będą rozpatrywane.
§15
Opisane powyżej reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora konkursu w terminie 30 dni od daty ich otrzymania.
§16
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za:
1/ problemy w funkcjonowaniu Plebiscytu, jeżeli nastąpiły one wskutek zdarzeń, których Organizator przy zachowaniu należytej staranności nie był w stanie przewidzieć, lub którym nie mógł zapobiec, w szczególności w przypadku problemów związanych ze zdarzeniami losowymi o charakterze siły wyższej;
2/ przerwy w funkcjonowaniu Plebiscytu zaistniałe z przyczyn technicznych lub niezależnych od Organizatora;
3/ udział w Plebiscycie niezgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu i szkody tym spowodowane.
§17
Organizator zastrzega sobie prawo zmiany postanowień Regulaminu w razie zmiany przepisów prawnych lub z innej ważnej przyczyny, w szczególności jeżeli zmiana pozwoli na sprawne i zgodne z przepisami przeprowadzenie Plebiscytu.
§18
Niniejszy Regulamin zostanie udostępniony do wglądu w siedzibie Organizatora oraz pod adresem www.gazetaolsztyńska.pl.Polub nas na Facebooku:

Zobacz także

Komentarze (0) pokaż wszystkie komentarze w serwisie

Dodaj komentarz Odśwież

Dodawaj komentarze jako zarejestrowany użytkownik - zaloguj się lub wejdź przez FB