Quantcast

Wtorek, 29 września 2020. Imieniny Michaliny, Michała, Rafała

REGULAMIN KONKURSU „SuperBelfer”

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Nazwa Konkursu:
Konkurs będzie prowadzony pod nazwą „SuperBelfer”.
2. Podmiotem urządzającym konkurs zwanym dalej „Organizatorem” jest „Edytor” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Olsztynie, ul. Tracka 5, 10-364 Olsztyn, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Olsztynie, VIII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000009446 (zwana dalej Organizatorem).

3. Obsługę i oprzyrządowanie techniczne niezbędne do przeprowadzenia konkursu zapewnia Spółka BILD PRESSE POLSKA sp. z o. o. sp.k. ( 90-539 Łódź, ul. Żwirki ) – zwana dalej „Koordynatorem Technicznym”.

ZASIĘG KONKURSU

4. Konkurs odbędzie się na obszarze województwa warmińsko – mazurskiego.

5. Czas trwania konkursu.

Głosowanie w konkursie rozpoczyna się 14 października 2013, zakończenie głosowania 27 listopada 2013. Zgłoszenia nauczycieli do 25 listopada 2013.

DANE OSOBOWE

6. Uczestnicy konkursu poprzez zgłoszenie udziału w konkursie wyrażają zgodę na wykorzystanie i przetwarzanie danych osobowych uzyskanych w związku z organizacją i przeprowadzeniem konkursu przez organizatora, a także na opublikowanie swego imienia, nazwiska, miejsca zamieszkania na liście zwycięzców. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich nie podanie lub cofnięcie zgody na ich wykorzystanie uniemożliwia udział lub dalszy udział w konkursie. Dane osobowe są niezbędne do przeprowadzenia konkursu i jego rozstrzygnięcia. Uczestnikom przysługuje prawo wglądu do informacji dotyczących danych osobowych, prawo do składania wniosku do organizatora o ich poprawienie oraz prawo żądania zaprzestania przetwarzania danych osobowych.

UCZESTNICY KONKURSU

7. Uczestnikiem konkursu, na warunkach określonych w regulaminie, może być nauczyciel ( z zastrzeżeniem pkt. 11 regulaminu ), uczący na obszarze województwa warmińsko - mazurskiego, który spełni warunki regulaminu.

8. Uczestnikami konkursu nie mogą być pracownicy:
- Organizatora oraz członkowie ich najbliższej rodziny ( tj. małżonkowie, dzieci, wnuki, rodzeństwo, rodzice )
- firmy BILD PRESSE POLSKA Sp. z o.o. sp.k.

9. Wzięcie udziału w konkursie jest równoznaczne:
- z akceptacją regulaminu konkursu,
- ze zobowiązaniem się do przestrzegania zasad określonych w regulaminie,
- z potwierdzeniem, że uczestnik spełnia wszystkie warunki niezbędne do wzięcia udziału w konkursie.

KOMISJA KONKURSOWA

10. W celu zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu konkursu, a w szczególności w celu dokonania oceny prawidłowości zgłoszeń do konkursu oraz dokonania wyboru zwycięzców konkursu, Organizator powoła Komisję Konkursową.

ZASADY KONKURSU

11. Zgłoszenie do udziału w konkursie następuje poprzez nadesłanie drogą elektroniczną imienia, nazwiska nauczyciela, adresu szkoły, w której uczy na adres: plebiscyty@gazetaolsztynska.pl w terminie do 25 listopada 2013 r. do godz. 23:59.
12. Przy zgłoszeniu przez czytelników konieczne jest uzasadnienie – dlaczego nauczyciel zasługuje na miano „SuperBelfra”.
13. W konkursie wezmą udział nauczyciele, którzy wyrażą na to zgodę.
14. Zgłoszenia dostarczone przez uczestników zostaną ponumerowane i umieszczone na stronie internetowej gazetaolsztynska.pl w celu umożliwienia głosowania sms’owego. Wybrane przez organizatora rankingi będą zamieszczane również na łamach „Gazety Olsztyńskiej” w czasie trwania konkursu.
15. Głosowanie odbywa się za pomocą sms-ów nadsyłanych na numer 7148 w terminie do 27 listopada 2013r. do godz. 23.59.
16. Zgłoszenia do Konkursu są przyjmowane i rejestrowane przez automatyczny system zgłoszeń, który określa czas odbioru wiadomości SMS. Koszt sms to 1,23 zł.
17. Pojemność SMS-a wynosi max. 160 znaków bez polskich czcionek. Hasło o większej pojemności spowoduje zwielokrotnieniem naliczonej opłaty za SMS-a
18. Po przyjęciu i zarejestrowaniu głosu każdy głosujący otrzyma zwrotną wiadomość SMS z potwierdzeniem udziału w głosowaniu.

19. Sms-y nadesłane po upływie terminu nie będą uwzględnione w głosowaniu.

20. Czytelnik uczestniczący w głosowaniu może oddać dowolną liczbę głosów.

21. Ogłoszenie wyników konkursu odbędzie się na łamach „Gazety Olsztyńskiej” oraz strony internetowej www.gazetaolsztynska.pl w terminie 14 dni od zakończenia głosowania.


NAGRODY

22. Nagrodą w konkursie jest prezentacja na łamach sobotniego wydania „Gazety Olsztyńskiej” zwycięskiego nauczyciela oraz szkoły, w której uczy (objętość prezentacji 2 strony).

OGŁOSZENIE WYNIKÓW KONKURSU

23. Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie gazetaolsztynska.pl w terminie 14 dni od dnia zakończenie głosowania.

POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

24. Reklamacje mogą być zgłaszane przez uczestników konkursu od dnia rozpoczęcia konkursu, najpóźniej w ciągu 7 dni od daty ogłoszenia wyników konkursu. Reklamacje, które wpłyną po 7 dniu od daty ogłoszenia wyników nie będą uwzględniane, niezależnie od daty stempla pocztowego.

25. Reklamacje rozpatruje Komisja Konkursowa. Reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko, dokładny adres uczestnika, przyczynę reklamacji wraz z jej uzasadnieniem oraz podpis. Reklamacja powinna zostać przesłana listem poleconym na adres Edytor Sp. z o.o., ul. Tracka 5, 10-364 Olsztyn.

26. Reklamacje rozpatrywane będą w ciągu 7 dni od dnia ich wpływu.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

27. Niniejszy regulamin zostanie udostępniony uczestnikom konkursu do wglądu w siedzibie Organizatora oraz jest dostępny na Witrynie. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany zasad konkursu, a co za tym idzie także treści regulaminu.

28. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skuteczność dostarczenia wiadomości SMS. Zgłoszenia do Konkursu nie spełniające wymogów określonych w Regulaminu, w szczególności niepełne, przerwane, zawieszone, zniekształcone, nienależytej jakości lub o złych innych parametrach technicznych w stopniu uniemożliwiającym lub utrudniającym jego czytelność lub możliwość weryfikacji umieszczonych na nim danych są nieważne i zostaną wykluczone z Konkursu.

29. Operatorzy telekomunikacyjni odpowiadają jedynie za prawidłowe wykonanie usług telekomunikacyjnych w zakresie przesyłania wiadomości SMS w ramach usługi. Upusty cenowe dla grup abonentów na opłaty abonamentowe oraz usługi dodatkowe nie mają zastosowania do numeru dostępowego do serwisu.


Polub nas na Facebooku:

Zobacz także

Komentarze (1) pokaż wszystkie komentarze w serwisie

Dodaj komentarz Odśwież

Zacznij od: najciekawszych najstarszych najnowszych

Dodawaj komentarze jako zarejestrowany użytkownik - zaloguj się lub wejdź przez FB

  1. gość #1239089 | 81.190.*.* 7 lis 2013 18:31

    Uwaga! Regulamin nie jest przestrzegany-osoby zainteresowane nawet nie wiedzą, że są na liście, NIKT ICH O ZGODĘ NIE PYTA----w dobie ochrony danych osobowych.....niespuszczalne....!!!!!!!! !!

    ! - + odpowiedz na ten komentarz