Quantcast

Czwartek, 22 października 2020. Imieniny Haliszki, Lody, Przybysłąwa

Jesienny Brzdąc 2013. Regulamin

§1. Informacje ogólne
Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem) określa zasady przeprowadzenia plebiscytu na Jesiennego Brzdąca w 2013 roku (zwanego dalej Plebiscytem).

§2. Organizator
Organizatorem Plebiscytu jest „Edytor” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Olsztynie, ul. Tracka 5, 10-364 Olsztyn, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Olsztynie, VIII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000009446 (zwana dalej Organizatorem).

§3. Czas trwania plebiscytu
1. Plebiscyt trwa od 20 września do 25 listopada 2013 roku. Ma dwa etapy.
2. W pierwszym etapie zostanie wybrany Jesienny Brzdąc w tygodnikach wydawanych przez Edytor Sp. z o.o. oraz w "Dzienniku Elbląskim". Dzieci z Olsztyna i ziemskiego powiatu olsztyńskiego uczestniczące w plebiscycie będą tworzyć jedna grupę powiązaną z Olsztyn Dzień po Dniu.
3. Etap pierwszy zakończy się 4 listopada o godzinie 23.59. Zwycięzcy w poszczególnych powiatach otrzymają tytuł Jesiennego Brzdąca danego powiatu. Ich zdjęcia zostaną opublikowane na 1 stronie danego tygodnika.
4. W przypadku zgłoszenia mniej niż 3 kandydatów do danego tytułu organizator zastrzega sobie prawo do nieorganizowania tam plebiscytu.
5. Etap drugi konkursu będzie trwał od 6 listopada do 25 listopada 2013. Wezmą w nim udział zwycięzcy plebiscytów powiatowych. Zwycięzca otrzyma tytuł Jesiennego Brzdąca „Gazety Olsztyńskiej i Dziennika Elbląskiego”.

§4. Uczestnicy
1.W plebiscycie mogą brać udział dzieci w wieku do 10 lat zgłoszone do udziału w plebiscycie przez ich rodziców lub opiekunów prawnych.

2.W Plebiscycie nie mogą brać udziału dzieci pracowników Organizatora uczestniczących w organizacji i przeprowadzaniu Plebiscytu ani ich krewnych lub powinowatych do II stopnia.

3.Zgłoszenie dziecka do udziału w Plebiscycie następuje poprzez nadesłanie drogą elektroniczną jego jednego zdjęcia na adres plebiscyty@gazetaolsztynska.pl w terminie do 28 października 2013 r. Wielkość zdjęcia nie może przekraczać 5 MB.

4.Prawidłowe zgłoszenie dziecka do Plebiscytu powinno zawierać:
- zgodę co najmniej jednego rodzica lub opiekunów prawnych do wykorzystania przez Organizatora wizerunku dziecka na potrzeby plebiscytu;
- akceptację postanowień regulaminu;
- numer telefonu do kontaktu.
Dane będą przetwarzane w celu wyłonienia laureatów i opublikowania wyników
5.Dzieci zgłoszone do Plebiscytu w nieprawidłowy sposób nie będą brały udziału w Plebiscycie.
6.Nadesłane zdjęcia zostaną ponumerowane i umieszczone na stronach www Organizatora.

§5. Zwycięzca
Tytuł Jesiennego Brzdąca powiatu otrzyma dziecko, które uzyska największą liczbę prawidłowo oddanych głosów w I etapie.

Tytuł Jesiennego Brzdąca „Gazety Olsztyńskiej” i „Dziennika Elbląskiego” otrzyma dziecko, które uzyska największą liczbę prawidłowo oddanych głosów w II etapie plebiscytu. Zwycięzca II etapu otrzyma sesję fotograficzną oraz jego zdjęcie zostanie opublikowane na 1 stronie „Gazety Olsztyńskiej” 6 grudnia.

§ 6. Głosowanie
Głosowanie na Jesiennego Brzdąca odbywa się za pomocą sms’ów nadsyłanych do dnia 4 listopada do godzinie 23.59 (etap I) i do dnia 25 listopada 2013 r do godz. 23.59 (etap II).

Koszt jednego smsa w I etapie wynosi 1 zł + VAT.

W II etapie liczba głosów przyznana dziecku za każdą wiadomość SMS wysłaną na niego jest zależna od ceny wiadomości SMS, która została wysłana przez głosującego. Koszt każdej wiadomości SMS i liczba głosów, która jest przyznana dziecku za wysłanie SMSa za daną cenę wynika z poniższego zestawienia:

1 zł + VAT – 1 głos
2 zł + VAT – 3 głosy
3 zł + VAT – 5 głosy

Na stronach internetowych widoczny będzie ranking, który zostanie wyłączony pod koniec głosowania (1-2 dni przed końcem głosownia).

§ 7.
1.Sms’y nadesłane po upływie terminu nie będą uczestniczyły w głosowaniu.
2.Czytelnik uczestniczący w głosowaniu może oddać dowolną liczbę głosów.

§8.
Liczenie głosów zostanie udokumentowane protokołem.

§ 9.
Protokół powinien zawierać:
a)liczbę nadesłanych sms’ów
b)podpisy osób wykonujących w/w czynności.

§10.
Ogłoszenie wyników Plebiscytu odbędzie się na łamach tygodników lokalnych wydawanych przez Organizatora na terenie województwa warmińsko-mazurskiego oraz w „Gazecie Olsztyńskiej” i na stronach www Organizatora.

§12
Nad prawidłowością przebiegu Plebiscytu, w szczególności nad liczeniem głosów, czuwać będzie komisja w składzie:
a)Anna Wysocka,
b)Monika Nowakowska,
c)Igor Hrywna.

§13 Ochrona danych
1.Dane osobowe przekazywane Organizatorowi przez Czytelników w związku z Plebiscytem będą przetwarzane przez Organizatora będącego Administratorem tych Danych Osobowych w celu wyłonienia Laureatów Plebiscytu.
2.Administratorem Danych Osobowych przetwarzanych w związku z Plebiscytem jest Organizator.

§14
Czytelnicy biorący udział w głosowaniu zgodnie z treścią ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r., Nr 101, poz. 926) wyrażają dobrowolną, pisemną zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu plebiscytowym oraz wyrażają zgodę na ujawnienie swoich danych w zakresie wskazanym w § 8 ust. 2 oraz mają prawo do wglądu do swoich danych oraz ich poprawiania.

§15 Reklamacje
Ewentualne reklamacje dotyczące Plebiscytu należy przesyłać wraz z uzasadnieniem na adres Organizatora z dopiskiem „Plebiscyt-reklamacja” w terminie 7 dni od dnia zakończenia Plebiscytu (o terminie złożenia reklamacji decyduje data stempla pocztowego).

§ 16.
Reklamacje zgłoszone po upływie w/w terminu nie będą rozpatrywane.

§ 17.
Termin rozpatrzenia reklamacji przez Organizatora wynosi 30 dni od dnia ich otrzymania przez Organizatora.

§18
Zgłoszenia do Plebiscytu i bilingi sms’ów nadesłanych w Plebiscycie będą przechowywane w siedzibie Organizatora do czasu przewidzianego na rozpatrzenie ewentualnych reklamacji związanych z organizacją Plebiscytu i po tym czasie zostaną zniszczone.

§19 Postanowienia końcowe
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za:
a)problemy w funkcjonowaniu Plebiscytu, jeżeli nastąpiły one wskutek zdarzeń, których Organizator przy zachowaniu należytej staranności nie był w stanie przewidzieć, lub którym nie mógł zapobiec, w szczególności w przypadku problemów związanych ze zdarzeniami losowymi o charakterze siły wyższej;
b) przerwy w funkcjonowaniu Plebiscytu zaistniałe z przyczyn technicznych lub niezależnych od Organizatora;
c)udział w Plebiscycie niezgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu i szkody tym spowodowane.

§20
Organizator zastrzega sobie prawo zmiany postanowień Regulaminu w razie zmiany przepisów prawnych lub z innej ważnej przyczyny, w szczególności jeżeli zmiana pozwoli na sprawne i zgodne z przepisami przeprowadzenie Plebiscytu.
§21
Niniejszy Regulamin zostanie udostępniony do wglądu w siedzibie Organizatora oraz na stronach internetowych www.gazetaolsztynska.pl.

Polub nas na Facebooku:

Zobacz także

Komentarze (0) pokaż wszystkie komentarze w serwisie

Dodaj komentarz Odśwież

Dodawaj komentarze jako zarejestrowany użytkownik - zaloguj się lub wejdź przez FB