Quantcast

Niedziela, 25 października 2020. Imieniny Ingi, Maurycego, Sambora

Regulamin plebiscytu „Superzwierzak”

2013-09-04 16:49:37 (ost. akt: 2013-09-04 16:49:12)


Art. 1. ORGANIZATOR
Organizatorem Plebiscytu jest „Edytor” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Olsztynie, ul. Tracka 5, 10-364 Olsztyn, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Olsztynie, VIII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000009446 o kapitale zakładowym 8.301.000,- zł. (zwana dalej Organizatorem).


Art.2. UCZESTNICTWO W PLEBISCYCIE
1. Zgłoszenie zdjęcia zwierzęcia domowego do udziału w plebiscycie następuje poprzez nadesłanie drogą elektroniczną jego jednego zdjęcia na adres plebiscyty@gazetaolsztynska.pl w terminie do 14 października 2013 r.
2. Prawidłowe zgłoszenie zdjęcia do Plebiscytu powinno zawierać:
- 1 zdjęcie zwierzaka (podpisane imieniem).
- Zgodę właściciela do wykorzystania przez Organizatora zdjęcia zwierzaka na potrzeby plebiscytu;
- Akceptację postanowień regulaminu;
- Numer telefonu do kontaktu, oraz imię, nazwisko właściciela i adres zamieszkania.
3. Dane będą przetwarzane w celu wyłonienia laureatów i opublikowania wyników.
4. Zdjęcia zgłoszone do Plebiscytu w nieprawidłowy sposób nie będą brały udziału w Plebiscycie.
5.Nadesłane zdjęcia zostaną ponumerowane i umieszczone na stronach poszczególnych tygodników i Olsztyna oraz na stronie internetowej Gazety Olsztyńskiej.
6. Zgłoszenie do plebiscytu może przesłać osoba pełnoletnia.
7. W Plebiscycie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora uczestniczący w organizacji i przeprowadzaniu Plebiscytu ani ich krewni lub powinowaci do II stopnia.
8. W przypadku zgłoszenia do dnia 12 października 2013 r. mniej niż 2 fotografii w danym powiecie, Organizator zastrzega sobie prawo do nieorganizowania tam plebiscytu.

Art. 3 CZAS TRWANIA PLEBISCYTU
1. Plebiscyt trwa od dnia 4 września 2013r. do 5 listopada 2013 roku. Ma dwa etapy.
2. Etap pierwszy rozpoczyna się 4 września 2013 roku i zakończy się 15 października 2013 r. o godzinie 23.59. W pierwszym etapie zostanie wybrany Superzwierzak w tygodnikach „Gazety Olsztyńskiej” Zdjęcia zwierząt z Olsztyna i ziemskiego powiatu olsztyńskiego uczestniczące w plebiscycie będą tworzyć jedną grupę w „Olsztynie dzień po dniu”.
5. Etap drugi konkursu będzie trwał od 18 października 2013 do 5 listopada 2013 do godziny 23:59. Wezmą w nim udział zwycięzcy plebiscytów powiatowych.

Art. 4 ZASADY GŁOSOWANIA
1. Głosowanie odbywa się za pomocą sms’ów.
2. Głosowanie na Superzwierzaka tygodnika odbywa się za pomocą sms’ów. nadsyłanych do dnia 15 października 2013 r. do godziny 23.59 (etap I)
3. Głosowanie na Superzwierzaka „Gazety Olsztyńskiej” odbywa się za pomocą sms’ów. nadsyłanych do dnia 5 listopada 2013 r do godz. 23.59 (etap II).
4. Koszt jednego smsa wynosi 1,23 zł z VAT.
5. Sms’y nadesłane po upływie terminu nie będą uczestniczyły w głosowaniu.
6. Czytelnik uczestniczący w głosowaniu może oddać dowolną liczbę głosów.
7. Tytuł Superzwierzaka tygodnika otrzyma zwierzę, które uzyska największą liczbę prawidłowo oddanych głosów w danym powiecie w I etapie.

8. Tytuł Superzwierzaka „Gazety Olsztyńskiej” otrzyma zwierzę , które uzyska największą liczbę prawidłowo oddanych głosów w II etapie plebiscytu.

Art. 5 DANE OSOBOWE
1. Uczestnicy Plebiscytu wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez
Organizatora Plebiscytu do celów związanych z realizacją niniejszego konkursu.
2. Organizator będzie miał prawo udostępnić te dane osobom i podmiotom współpracującym przy
realizacji Plebiscytu w celu:
a) realizacji Plebiscytu,
b) wyłonienia zwycięzców Plebiscytu,
3. Organizator zapewnia ochronę danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o
ochronie danych osobowych.
4. Uczestnicy mają prawo wglądu do przetwarzanych danych i ich poprawiania.
5. Dane są podawane na zasadach dobrowolności, przy czym podanie danych jest warunkiem odbioru nagrody.

Art. 6 REKLAMACJE
1. Reklamacje dotyczące Plebiscytu należy przesyłać wraz z uzasadnieniem na adres Organizatora z dopiskiem „Plebiscyt-reklamacja” w terminie 7 dni od dnia zakończenia Plebiscytu (o terminie złożenia reklamacji decyduje data stempla pocztowego).
2. Reklamacje zgłoszone po upływie w/w terminu nie będą rozpatrywane.
3. Termin rozpatrzenia reklamacji przez Organizatora wynosi 30 dni od dnia ich otrzymania przez Organizatora.
4. Zgłoszenia do Plebiscytu i bilingi sms’ów nadesłanych w Plebiscycie będą przechowywane w siedzibie Organizatora do czasu przewidzianego na rozpatrzenie ewentualnych reklamacji związanych z organizacją Plebiscytu i po tym czasie zostaną zniszczone.

Art. 7 PRZEPISY KOŃCOWE
1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za:
a)problemy w funkcjonowaniu Plebiscytu, jeżeli nastąpiły one wskutek zdarzeń, których Organizator przy zachowaniu należytej staranności nie był w stanie przewidzieć, lub którym nie mógł zapobiec, w szczególności w przypadku problemów związanych ze zdarzeniami losowymi o charakterze siły wyższej;
b) przerwy w funkcjonowaniu Plebiscytu zaistniałe z przyczyn technicznych lub niezależnych od Organizatora;
c)udział w Plebiscycie niezgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu i szkody tym spowodowane.
2. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany postanowień Regulaminu w razie zmiany przepisów prawnych lub z innej ważnej przyczyny, w szczególności jeżeli zmiana pozwoli na sprawne i zgodne z przepisami przeprowadzenie Plebiscytu.
3. Niniejszy Regulamin zostanie udostępniony do wglądu w siedzibie Organizatora oraz na stronach internetowych www.gazetaolsztyńska.pl.

Polub nas na Facebooku:

Zobacz także

Komentarze (0) pokaż wszystkie komentarze w serwisie

Dodaj komentarz Odśwież

Dodawaj komentarze jako zarejestrowany użytkownik - zaloguj się lub wejdź przez FB