Quantcast

środa, 28 października 2020. Imieniny Narcyza, Serafina, Wioletty

Regulamin. Plebiscyt "ELka na 5 z plusem"

2013-08-12 10:01:09 (ost. akt: 2013-08-26 12:56:11)

Art. 1. ORGANIZATOR
Organizatorem Plebiscytu jest „Edytor” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Olsztynie, ul. Tracka 5, 10-364 Olsztyn, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Olsztynie, VIII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000009446 o kapitale zakładowym 8.301.000,- zł. (zwana dalej Organizatorem).

Art.2. UCZESTNICTWO W PLEBISCYCIE
1. W rankingu biorą udział szkoły jazdy z Olsztyna i powiatu olsztyńskiego zgłoszone przez Czytelników oraz z regionu w zależności od tego, który tygodnik należący do Edytora podjął się realizacji konkursu. Zgłoszenia należy wysłać na pocztę plebiscyty@gazetaolsztynska.pl
2. Na żądanie właściciela Organizator wycofa szkolę jazdy z dalszego udziału w Plebiscycie.
3. Właściciele szkół jazdy mogą zgłaszać swoją kandydaturę przesyłając zgłoszenie na pocztę plebiscyty@gazetaolsztynska.pl
4. W Rankingu nie mogą uczestniczyć pracownicy Organizatora biorący udział w organizacji i przeprowadzaniu rankingu ani członkowie ich rodzin (do II stopnia pokrewieństwa lub powinowactwa).
5. Zgłoszenie do plebiscytu może przesłać osoba pełnoletnia.
6. W Plebiscycie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora uczestniczący w organizacji i przeprowadzaniu Plebiscytu ani ich krewni lub powinowaci do II stopnia.

Art. 3. CZAS TRWANIA PLEBISCYTU
1. Plebiscyt trwa od dnia 12 sierpnia 2013 r. do dnia 16 września 2013 r. do godz. 23:59.

Art. 4. ZASADY GŁOSOWANIA
1. Głosowanie na "ELkę na 5 z plusem" odbywa się za pomocą sms’ów nadsyłanych do dnia 16 września 2013r. do godziny 23.59.
3. Koszt jednego smsa wynosi 1,23 zł z VAT.
4. Sms’y nadesłane po upływie terminu nie będą uczestniczyły w głosowaniu.
5. Czytelnik uczestniczący w głosowaniu może oddać dowolną liczbę głosów.
6. Organizator zastrzega sobie wyłączenie rankingu ze strony pod koniec terminu głosowania.
7. Tytuł „ELki na 5 z plusem” otrzyma szkoła z danego powiatu, która otrzyma największą liczbę prawidłowo oddanych głosów.

Art. 5. OGŁOSZENIE WYNIKÓW
Zwycięska szkoła jazy z Olsztyna i powiatu olsztyńskiego otrzyma certyfikat oraz zostanie zaprezentowana w „Gazecie Olsztyńskiej”, natomiast z poszczególnych powiatów – w tygodnikach.

Art. 6. DANE OSOBOWE
1. Uczestnicy Plebiscytu wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez
Organizatora Plebiscytu do celów związanych z realizacją niniejszego plebiscytu.
2. Organizator będzie miał prawo udostępnić te dane osobom i podmiotom współpracującym przy realizacji Plebiscytu w celu:
a) realizacji Plebiscytu,
b) wyłonienia zwycięzców Plebiscytu,
3. Organizator zapewnia ochronę danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
4. Uczestnicy mają prawo wglądu do przetwarzanych danych i ich poprawiania.
5. Dane są podawane na zasadach dobrowolności, przy czym podanie danych jest warunkiem
odbioru nagrody.

Art. 7. KOMISJA
1. Nad prawidłowością przebiegu Konkursu, w szczególności nad liczeniem głosów, czuwać będzie komisja w składzie:
a) Anna Wysocka,
b) Monika Nowakowska,
c) Przemek Cieszyński

Art. 8. REKLAMACJE
1. Reklamacje dotyczące Plebiscytu należy przesyłać wraz z uzasadnieniem na adres Organizatora z dopiskiem „Plebiscyt-reklamacja” w terminie 7 dni od dnia zakończenia Plebiscytu (o terminie złożenia reklamacji decyduje data stempla pocztowego).
2. Reklamacje zgłoszone po upływie w/w terminu nie będą rozpatrywane.
3. Termin rozpatrzenia reklamacji przez Organizatora wynosi 30 dni od dnia ich otrzymania przez Organizatora.
4. Zgłoszenia do Plebiscytu i bilingi sms’ów nadesłanych w Plebiscycie będą przechowywane w siedzibie Organizatora do czasu przewidzianego na rozpatrzenie ewentualnych reklamacji związanych z organizacją Plebiscytu i po tym czasie zostaną zniszczone.

Art. 9. PRZEPISY KOŃCOWE
1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za:
a)problemy w funkcjonowaniu Plebiscytu, jeżeli nastąpiły one wskutek zdarzeń, których Organizator przy zachowaniu należytej staranności nie był w stanie przewidzieć, lub którym nie mógł zapobiec, w szczególności w przypadku problemów związanych ze zdarzeniami losowymi o charakterze siły wyższej;
b) przerwy w funkcjonowaniu Plebiscytu zaistniałe z przyczyn technicznych lub niezależnych od Organizatora;
c)udział w Plebiscycie niezgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu i szkody tym spowodowane.
2. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany postanowień Regulaminu w razie zmiany przepisów prawnych lub z innej ważnej przyczyny, w szczególności jeżeli zmiana pozwoli na sprawne i zgodne z przepisami przeprowadzenie Plebiscytu.
3. Niniejszy Regulamin zostanie udostępniony do wglądu w siedzibie Organizatora oraz na stronach internetowych www.gazetaolsztyńska.pl.

Polub nas na Facebooku:

Zobacz także

Komentarze (0) pokaż wszystkie komentarze w serwisie

Dodaj komentarz Odśwież

Dodawaj komentarze jako zarejestrowany użytkownik - zaloguj się lub wejdź przez FB