Quantcast

Czwartek, 29 października 2020. Imieniny Angeli, Przemysława, Zenobii

Regulamin "Najlepszy Wakacyjny Materiał"

2013-08-01 12:00:00 (ost. akt: 2013-08-06 19:27:13)

REGULAMIN KONKURSU „Najlepszy Wakacyjny Materiał”

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Nazwa Konkursu:
Konkurs będzie prowadzony pod nazwą „Najlepszy Wakacyjny Materiał“.
2. Podmiotem urządzającym konkurs zwanym dalej „Organizatorem” jest „Edytor” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Olsztynie, ul. Tracka 5, 10-364 Olsztyn, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Olsztynie, VIII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000009446 (zwana dalej Organizatorem).

3. Obsługę i oprzyrządowanie techniczne niezbędne do przeprowadzenia konkursu zapewnia organizator.

4. Zasięg konkursu.
Konkurs odbędzie się na obszarze Polski.

5. Czas trwania konkursu. Konkurs rozpoczyna się w dniu 6 lipca 2013 i potrwa od 3 października 2013 roku do godz. 23:59.


DANE OSOBOWE

6. Uczestnicy konkursu poprzez zgłoszenie udziału w konkursie automatycznie wyrażają zgodę na wykorzystanie i przetwarzanie danych osobowych uzyskanych w związku z organizacją i przeprowadzeniem konkursu przez organizatora, a także na opublikowanie swego imienia, nazwiska, miejsca zamieszkania na liście zwycięzców. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich nie podanie lub cofnięcie zgody na ich wykorzystanie uniemożliwia udział lub dalszy udział w konkursie. Dane osobowe są niezbędne do przeprowadzenia konkursu i jego rozstrzygnięcia. Uczestnikom przysługuje prawo wglądu do informacji dotyczących danych osobowych, prawo do składania wniosku do organizatora o ich poprawienie oraz prawo żądania zaprzestania przetwarzania danych osobowych.

7. W przypadku nadesłanych fotografii czy opisu osób wymagana jest zgoda na wykorzystanie wizerunku.

UCZESTNICY KONKURSU

8. Uczestnikiem konkursu, na warunkach określonych w regulaminie, może być każda osoba fizyczna, pełnoletnia ( z zastrzeżeniem pkt.9 regulaminu ), zamieszkała na terenie Polski, która spełni warunki regulaminu.

9. Uczestnikami konkursu nie mogą być pracownicy:
- Organizatora oraz członkowie ich najbliższej rodziny ( tj. małżonkowie, dzieci, wnuki, rodzeństwo, rodzice )


10. Wzięcie udziału w konkursie jest równoznaczne:
- z akceptacją regulaminu konkursu,
- ze zobowiązaniem się do przestrzegania zasad określonych w regulaminie,
- z potwierdzeniem, że uczestnik spełnia wszystkie warunki niezbędne do wzięcia udziału w konkursie.

KOMISJA KONKURSOWA

11. W celu zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu konkursu, Organizator powoła Komisję Konkursową. W skład Komisji Konkursowej wejdą osoby wytypowane przez Organizatora.

PRZEBIEG KONKURSU

12. Uczestnik zgłasza chęć wzięcia udziału w konkursie poprzez rejestracje w platformie dziennikarstwa obywatelskiego i dodanie artykułu. Podczas dodawania artykułu musi zaznaczyć odpowiednią opcję z chęcią udziału w konkursie.

13. Inni zarejestrowani w platformie dziennikarstwa obywatelskiego mogą oddać jeden głos na każdy z materiałów nadesłane przez uczestników na stornie Olsztynska24.pl.


NAGRODY

14. Nagrodą w konkursie jest Smartfon Samsung Galaxy S2 plus. Przewidywana wartość nagrody wynosi 1 100 zł.

OGŁOSZENIE WYNIKÓW KONKURSU

15. Zwycięzcą konkursu zostanie autor materiału konkursowego, który uzyska największą liczbę głosów. Organizator powiadomi zwycięzcę Konkursu o przyznaniu nagrody wiadomością e-mail. Organizator poinformuje także zwycięzcę o warunkach odbioru nagrody. W przypadku braku możliwości skontaktowania się ze zwycięzcą konkursu w terminie 3 dni od dnia ogłoszenia wyników nagroda przejdzie na uczestnika, który w kolejności otrzymał największą liczbę głosów.

ODBIÓR I PODATEK

16. Zwycięzca nie może domagać się zamiany wygranej nagrody na inną ani wypłaty jej równowartości w pieniądzu.

17. Zwycięzca konkursu jest obowiązany zapłacić podatek w wysokości 10% od wartości wygranej nagrody jeżeli jej wartość przekracza 760 zł (art. 21 ust.1 pkt. 68 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych – tekst jednolity Dz. U. z 2010r. Nr 51, poz. 307 z późn. zm.) nie później niż w dniu wydania nagrody. Jest to warunek konieczny do odbioru nagrody. Odpowiedzialnym za pobranie i odprowadzenie powyższego podatku do stosownego urzędu skarbowego jest Organizator. W przypadku nieodebrania nagrody w terminie, przejdzie ona na własność Organizatora lub zostanie zwrócona Fundatorowi.

18. Organizator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady fizyczne przyznanej nagrody.


POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

19. Reklamacje mogą być zgłaszane przez uczestników konkursu od dnia rozpoczęcia konkursu, najpóźniej w ciągu 7 dni od daty ogłoszenia wyników konkursu. Reklamacje, które wpłyną po 7-ym dniu od daty ogłoszenia wyników nie będą uwzględniane, niezależnie od daty stempla pocztowego.

20. Reklamacje rozpatruje Komisja Konkursowa. Reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko, dokładny adres uczestnika, przyczynę reklamacji wraz z jej uzasadnieniem oraz podpis. Reklamacja powinna zostać przesłana listem poleconym na adres Edytor Sp. z o.o., ul. Tracka 5, 10-364 Olsztyn.

21. Reklamacje rozpatrywane będą w ciągu 7 dni od dnia ich wpływu.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

22. Niniejszy regulamin zostanie udostępniony uczestnikom konkursu do wglądu w siedzibie Organizatora oraz jest dostępny na Witrynie. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany zasad konkursu, a co za tym idzie także treści regulaminu.

Polub nas na Facebooku: