Quantcast

Czwartek, 29 października 2020. Imieniny Angeli, Przemysława, Zenobii

REGULAMIN KONKURSU „Jestem Europejczykiem”

2013-07-29 11:22:13 (ost. akt: 2013-07-29 13:33:48)

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Nazwa Konkursu:
Konkurs będzie prowadzony pod nazwą „Jestem Europejczykiem”. Będzie polegał na przesłaniu jednego zdjęcia uczestnika konkursu z flagą Unii Europejskiej lub na tle loga Unii Europejskiej.
2. Podmiotem urządzającym konkurs zwanym dalej „Organizatorem” jest „Edytor” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Olsztynie, ul. Tracka 5, 10-364 Olsztyn, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Olsztynie, VIII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000009446 (zwana dalej Organizatorem).

3. Obsługę i oprzyrządowanie techniczne niezbędne do przeprowadzenia konkursu zapewnia Spółka BILD PRESSE POLSKA sp. z o. o. sp.k. ( 90-539 Łódź, ul. Żwirki ) – zwana dalej „Koordynatorem Technicznym”.

4. Zasięg konkursu.
Konkurs odbędzie się na obszarze Polski.

5. Czas trwania konkursu.
Konkurs rozpoczyna się 29 lipca 2013, zakończenie głosowania 27 sierpnia 2013.

6. Ilekroć w niniejszym regulaminie jest mowa o dotarciu SMS do Organizatora, należy przez to rozumieć wpływ SMS na serwer systemu teleinformatycznego Koordynatora Technicznego.

DANE OSOBOWE

7. Uczestnicy konkursu poprzez zgłoszenie udziału w konkursie automatycznie wyrażają zgodę na wykorzystanie i przetwarzanie danych osobowych uzyskanych w związku z organizacją i przeprowadzeniem konkursu przez organizatora, a także na opublikowanie swego imienia, nazwiska, miejsca zamieszkania na liście zwycięzców. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich nie podanie lub cofnięcie zgody na ich wykorzystanie uniemożliwia udział lub dalszy udział w konkursie. Dane osobowe są niezbędne do przeprowadzenia konkursu i jego rozstrzygnięcia. Uczestnikom przysługuje prawo wglądu do informacji dotyczących danych osobowych, prawo do składania wniosku do organizatora o ich poprawienie oraz prawo żądania zaprzestania przetwarzania danych osobowych.

UCZESTNICY KONKURSU

8. Uczestnikiem konkursu, na warunkach określonych w regulaminie, może być każda osoba fizyczna, pełnoletnia ( z zastrzeżeniem pkt.9 regulaminu ), zamieszkała na terenie Polski, która spełni warunki regulaminu.

9. Uczestnikami konkursu nie mogą być pracownicy:
- Organizatora oraz członkowie ich najbliższej rodziny ( tj. małżonkowie, dzieci, wnuki, rodzeństwo, rodzice )
- firmy BILD PRESSE POLSKA Sp. z o.o. sp.k.

10. Wzięcie udziału w konkursie jest równoznaczne:
- z akceptacją regulaminu konkursu,
- ze zobowiązaniem się do przestrzegania zasad określonych w regulaminie,
- z potwierdzeniem, że uczestnik spełnia wszystkie warunki niezbędne do wzięcia udziału w konkursie.

KOMISJA KONKURSOWA

11. W celu zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu konkursu, a w szczególności w celu dokonania oceny prawidłowości zgłoszeń do konkursu oraz dokonania wyboru zwycięzców konkursu, Organizator powoła Komisję Konkursową. W skład komisji konkursowej wejdą: Monika Nowakowska, Anna Wysocka, Przemysław Cieszyński.

ZASADY KONKURSU

12. Zgłoszenie do udziału w konkursie następuje poprzez nadesłanie drogą elektroniczną jednej fotografii na adres: plebiscyty@gazetaolsztynska.pl w terminie do 26 sierpnia 2013 r. do godz. 23:59.
13.. Każdy uczestnik może wysłać tylko jedną fotografię na konkurs.
14. Fotografia powinna zawierać uczestnika z flagą Unii Europejskiej lub z widocznym logo Unii Europejskiej na tle dowolnego krajobrazu w Polsce lub innym kraju członkowskim Unii Europejskiej.
15. Prawidłowe zgłoszenie fotografii przez Uczestnika do konkursu powinno zawierać:
a) Zgodę na wykorzystanie przez Organizatora jego wizerunku na potrzeby konkursu oraz akceptację postanowień regulaminu: „Mam ukończone 18 lat i wyrażam zgodę na publikację wizerunku i danych osobowych oraz akceptuję postanowienia regulaminu”
b) dane uczestnika: imię, nazwisko, adres, datę urodzenia.
c) numer telefonu do kontaktu.
16. Brane pod uwagę będą tylko te fotografie, które zostaną przesłane w formacie jpg. i które nie przekraczają wielkości 5 MB
17. Fotografie zgłoszone do konkursu w nieprawidłowy sposób nie wezmą udziału w konkursie.
18. Fotografie dostarczone przez uczestników zostaną ponumerowane i umieszczone na stronie internetowej gazetaolsztynska.pl w celu umożliwienia głosowania sms’owego. Wybrane przez organizatora fotografie będą zamieszczane również na łamach „Gazety Olsztyńskiej” w czasie trwania konkursu.
19. Głosowanie na zdjęcia odbywa się za pomocą sms-ów nadsyłanych na numer 7248 w terminie do 27 sierpnia 2013r. do godz. 23.59.
20. Zgłoszenia do Konkursu są przyjmowane i rejestrowane przez automatyczny system zgłoszeń, który określa czas odbioru wiadomości SMS. Koszt sms to 2,46 zł.
21. Pojemność SMS-a wynosi max. 160 znaków bez polskich czcionek. Hasło o większej pojemności spowoduje zwielokrotnieniem naliczonej opłaty za SMS-a 

22. Dane zarejestrowane przez automatyczny system zgłoszeń są rozstrzygające dla ustalenia prawa uczestnictwa w konkursie.

23. Po przyjęciu i zarejestrowaniu zgłoszenia każdy uczestnik otrzyma zwrotną wiadomość SMS z potwierdzeniem udziału w konkursie.

24. Sms-y nadesłane po upływie terminu nie będą uwzględnione w głosowaniu.

25. Czytelnik uczestniczący w głosowaniu może oddać dowolną liczbę głosów.

26. Autorzy 5 zdjęć z największą liczbą głosów otrzymają nagrody.

27. Ogłoszenie wyników konkursu odbędzie się na łamach „Gazety Olsztyńskiej” oraz strony internetowej www.gazetaolsztynska.pl w terminie 14 dni od zakończenia głosowania.


NAGRODY I PODATEK

28. Nagrodami w konkursie jest pięć podwójnych jednodniowych wyjazdów studyjnych do Brukseli i Parlamentu Europejskiego. Fundatorem nagród jest Krzysztof Lisek, poseł do Parlamentu Europejskiego. Nagroda obejmuje: wizytę w Parlamencie Europejskim, spotkanie z Posłem do Parlamentu Krzysztofem Liskiem oraz zwiedzanie Brukseli wraz z przewodnikiem Nagroda obejmuje: koszty przelotu, wyżywienia, hotelu, ubezpieczenia. Przewidywany termin wyjazdu to jesień 2013 roku – dokładny termin do ustalenia z fundatorem. Przewidywana wartość jednego wyjazdu wynosi: 1500 zł.

OGŁOSZENIE WYNIKÓW KONKURSU

29. Organizator powiadomi zwycięzcę Konkursu o przyznaniu nagrody telefonicznie. Organizator poinformuje także zwycięzcę o warunkach odbioru nagrody. W przypadku braku możliwości skontaktowania się ze zwycięzcą konkursu w terminie 3 dni od dnia ogłoszenia wyników nagroda przejdzie na uczestnika, który w kolejności otrzymał największą liczbę głosów.


ODBIÓR I PODATEK

30. Zwycięzca nie może domagać się zamiany wygranej nagrody na inną ani wypłaty jej równowartości w pieniądzu.

31. Zwycięzca konkursu jest obowiązany zapłacić podatek w wysokości 10% od wartości wygranej nagrody jeżeli jej wartość przekracza 760 zł (art. 21 ust.1 pkt. 68 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych – tekst jednolity Dz. U. z 2010r. Nr 51, poz. 307 z późn. zm.) nie później niż w dniu wydania nagrody. Jest to warunek konieczny do odbioru nagrody. Odpowiedzialnym za pobranie i odprowadzenie powyższego podatku do stosownego urzędu skarbowego jest Organizator. W przypadku nieodebrania nagrody w terminie, przejdzie ona na własność Organizatora lub zostanie przekazana Fundatorowi.

32. Organizator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady fizyczne przyznanej nagrody.


POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

33. Reklamacje mogą być zgłaszane przez uczestników konkursu od dnia rozpoczęcia konkursu, najpóźniej w ciągu 7 dni od daty ogłoszenia wyników konkursu. Reklamacje, które wpłyną po 7 dniu od daty ogłoszenia wyników nie będą uwzględniane, niezależnie od daty stempla pocztowego.

34. Reklamacje rozpatruje Komisja Konkursowa. Reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko, dokładny adres uczestnika, przyczynę reklamacji wraz z jej uzasadnieniem oraz podpis. Reklamacja powinna zostać przesłana listem poleconym na adres Edytor Sp. z o.o., ul. Tracka 5, 10-364 Olsztyn.

35. Reklamacje rozpatrywane będą w ciągu 7 dni od dnia ich wpływu.


POSTANOWIENIA KOŃCOWE

36. Niniejszy regulamin zostanie udostępniony uczestnikom konkursu do wglądu w siedzibie Organizatora oraz jest dostępny na Witrynie. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany zasad konkursu, a co za tym idzie także treści regulaminu.

37. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skuteczność dostarczenia wiadomości SMS. Zgłoszenia do Konkursu nie spełniające wymogów określonych w Regulaminu, w szczególności niepełne, przerwane, zawieszone, zniekształcone, nienależytej jakości lub o złych innych parametrach technicznych w stopniu uniemożliwiającym lub utrudniającym jego czytelność lub możliwość weryfikacji umieszczonych na nim danych są nieważne i zostaną wykluczone z Konkursu.

38. Operatorzy telekomunikacyjni odpowiadają jedynie za prawidłowe wykonanie usług telekomunikacyjnych w zakresie przesyłania wiadomości SMS w ramach usługi. Upusty cenowe dla grup abonentów na opłaty abonamentowe oraz usługi dodatkowe nie mają zastosowania do numeru dostępowego do serwisu.

Polub nas na Facebooku:

Zobacz także

Komentarze (0) pokaż wszystkie komentarze w serwisie

Dodaj komentarz Odśwież

Dodawaj komentarze jako zarejestrowany użytkownik - zaloguj się lub wejdź przez FB