Quantcast

Wtorek, 24 listopada 2020. Imieniny Emmy, Flory, Romana

REGULAMIN. Królewna Łyny

2013-06-19 13:22:57 (ost. akt: 2013-07-02 15:58:48)

Przedłużyliśmy termin przyjmowania zgłoszeń. Na zdjęcia czekamy do 14 lipca do godz. 23.59

......................
§1.
Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem) określa zasady przeprowadzenia konkursu za pomocą sms na Królewnę Łynę (zwanego dalej Konkursem).

§2.
Organizatorem Konkursu jest „Edytor” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Olsztynie, ul. Tracka 5, 10-364 Olsztyn, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Olsztynie, VIII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000009446 (zwana dalej Organizatorem).

§3.
Konkurs trwa od dnia 21 czerwca 2013r. do dnia 20 lipca 2013r.

§4.
1. W konkursie mogą brać udział kandydatki w wieku od 18 do 28 lat.
2. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora uczestniczący w organizacji i przeprowadzaniu Konkursu ani ich krewnych lub powinowatych do II stopnia.
3. Zgłoszenie kandydatki do udziału w konkursie następuje poprzez nadesłanie drogą elektroniczną jej jednego zdjęcia na adres: plebiscyty@gazetaolsztynska.pl do 1 lipca 2013 r.
4. Prawidłowe zgłoszenie kandydatki do konkursu powinno zawierać:
Zgodę kandydatki na wykorzystanie przez Organizatora jej wizerunku na potrzeby konkursu oraz akceptację postanowień regulaminu: „Mam ukończone 18 lat i wyrażam zgodę na publikację wizerunku i danych osobowych oraz akceptuję postanowienia regulaminu”
dane kandydatki: imię, nazwisko, adres, datę urodzenia.
numer telefonu do kontaktu.
5. Kandydatki zgłoszone do konkursu w nieprawidłowy sposób nie będą brały udziału w konkursie.
6. Nadesłane zdjęcia zostaną ponumerowane i umieszczone na serwisach internetowych Grupy Medialnej Gazety Olsztyńskiej.

§ 5.
1. Głosowanie na Królewnę Łyny odbywa się za pomocą sms’ów nadsyłanych na numer 7268.
2. Koszt jednego sms’a wynosi 2,46 brutto.
3. Głosowanie rozpocznie się 21 czerwca 2013 r. i potrwa do 15 lipca do godz. 23:59.

§ 6.
1. Prawidłowo oddanym głosem w Konkursie jest głos oddany za pomocą sms’a wysłanego z telefonu komórkowego na numer 7248.
2. Sms’y nadesłane po upływie terminu nie będą uczestniczyły w głosowaniu.
3. Czytelnik uczestniczący w głosowaniu może oddać dowolną liczbę głosów.

§ 7.
Zakończenie konkursu zostanie udokumentowane protokołem.

§ 8.
Protokół powinien zawierać:
a) datę rozpoczęcia i zakończenia konkursu;
b) liczbę nadesłanych sms’ów;
c) podpisy osób wykonujących w/w czynności.

§ 9.
Ogłoszenie wyników Konkursu odbędzie się na łamach „Gazety Olsztyńskiej” i na stronie www.gazetaolsztynska.pl.

§ 10
Laureatka konkursu – Królewna Łyna oraz panie, które zajmą II i III miejsce wezmą udział w paradzie z okazji 660-lecia Olsztyna w dniu 20 lipca 2013 r.

§ 11
Nad prawidłowością przebiegu Konkursu, w szczególności nad liczeniem głosów, czuwać będzie komisja w składzie:
a) Anna Wysocka,
b) Monika Nowakowska,
c) Kamila Bilko.

§ 12
1. Dane osobowe przekazywane Organizatorowi przez Kandydatki w związku z Konkursem będą przetwarzane przez Organizatora będącego Administratorem tych Danych Osobowych w celu wyłonienia Laureatki Konkursu.
2. Administratorem Danych Osobowych przetwarzanych w związku z Konkursem jest Organizator.

§ 13
Ewentualne reklamacje dotyczące Konkursu należy przesyłać wraz z uzasadnieniem na adres Organizatora z dopiskiem „Konkurs-reklamacja” w terminie 7 dni od dnia zakończenia Konkursu (o terminie złożenia reklamacji decyduje data stempla pocztowego).

§ 14
Reklamacje zgłoszone po upływie w/w terminu nie będą rozpatrywane.

§ 15
Termin rozpatrzenia reklamacji przez Organizatora wynosi 30 dni od dnia ich otrzymania przez Organizatora.

§ 16
Bilingi sms’ów nadesłanych w konkursie będą przechowywane w siedzibie Organizatora do czasu przewidzianego na rozpatrzenie ewentualnych reklamacji związanych z organizacją Konkursu i po tym czasie zostaną zniszczone.

§ 17
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za:
a) problemy w funkcjonowaniu Konkursu, jeżeli nastąpiły one wskutek zdarzeń, których Organizator przy zachowaniu należytej staranności nie był w stanie przewidzieć, lub którym nie mógł zapobiec, w szczególności w przypadku problemów związanych ze zdarzeniami losowymi o charakterze siły wyższej;
b) przerwy w funkcjonowaniu Konkursu zaistniałe z przyczyn technicznych lub niezależnych od Organizatora;
c) udział w Konkursie niezgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu i szkody tym spowodowane.

§ 18
Organizator zastrzega sobie prawo zmiany postanowień Regulaminu w razie zmiany przepisów prawnych lub z innej ważnej przyczyny, w szczególności jeżeli zmiana pozwoli na sprawne i zgodne z przepisami przeprowadzenie Konkursu.
§ 19
Niniejszy Regulamin zostanie udostępniony do wglądu w siedzibie Organizatora oraz pod adresem www.gazetaolsztyńska.pl.


Polub nas na Facebooku:

Zobacz także

Komentarze (0) pokaż wszystkie komentarze w serwisie

Dodaj komentarz Odśwież

Dodawaj komentarze jako zarejestrowany użytkownik - zaloguj się lub wejdź przez FB